23 334 149 €
277
20 000 000 €

Lahjoittaminen

Valtion täydentävä rahoitus voi jopa kolminkertaistaa yliopiston saaman lahjoituksen. Lahjoittaja voi halutessaan kohdentaa lahjoituksensa tietyn koulutusalan rahastoon – kauppatieteiden, taiteiden tai tekniikan alalle. Kohdennettu lahjoitus on kuitenkin valtion vastinrahakelpoinen vain, jos lahjoitus on suuruudeltaan vähintään 10 000 euroa.

Tavoitteemme on saada lahjoituksina 20 miljoonaa euroa kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Lahjoita tästä

Lahjoita Aalto-yliopistolle

Jokainen lahjoitus auttaa rakentamaan vahvempaa Suomea ja parempaa maailmaa. Valtio on sitoutunut pääomittamaan yliopistoja jopa kolminkertaisella panostuksella yliopistojen keräämiin lahjoituksiin nähden, pois lukien alle 10 000 euron lahjoitukset, jotka lahjoittaja on kohdentanut tietylle koulutusalalle.

Jos haluat lahjoittaa Aalto-yliopistolle, klikkaa ’Lahjoita tästä’ tai vähintään 10 000 euron lahjoituksissa ota yhteyttä varainhankintatiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

Lahjoita tästä

Lahjoitukset verovähennyskelpoisia

Lahjoitukset yliopistoille ovat verovähennyskelpoisia sekä yhteisöille että yksityishenkilöille. Yhteisöille verovähennyskelpoisen lahjoituksen alaraja on 850 euroa ja yläraja 250 000 euroa vuodessa. Lue lisää lahjoitusten vähentämisestä elinkeinoverotuksessa.

Vuoden 2016 alusta verovähennysoikeus on laajennettu koskemaan myös yksityishenkilöitä. Vähennyskelpoinen lahjoitus on vähintään 850 euroa ja korkeintaan 500 000 euroa vuodessa. Lahjoituksen voi tehdä useassa erässä vuoden aikana. Lue lisää lahjoitusten vähentämisestä henkilöverotuksessa.

Huomionosoitukset

Jokainen lahjoitus on merkityksellinen Aallolle. On kyseessä sitten suuruudeltaan isompi panostus tai pienempi kannustus uraauurtavalle tutkimus- ja opetustyöllemme.

Meille tärkeää on, että jokainen yksittäinen kampanjaan osallistunut lahjoittaja on halunnut tukea Aallon rakentamista ja kehittymistä.
Me Aallossa toivomme lahjoitusten vahvistavan hyvää ja pitkäkestoista yhteistyötä ja vuorovaikutusta Aalto-yliopiston ja Aallon tukijoiden välillä.

Lahjoita nyt Aallolle ja tule osaksi meidän lahjoittajaverkostoamme.

X

Vastinrahakampanjasäännöt

Jotta yksityinen lahjoitus oikeuttaisi valtion vastinrahaan, sen täytyy täyttää opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat ehdot.

1. Lahjoituksen pitää:
a. olla vastikkeeton rahalahjoitus ja
b. olla maksettu yliopiston rahankeräystilille
viimeistään 30.6.2017.

2. Vastikkeeton rahalahjoitus tarkoittaa, että:
a. Lahjoituksen antaja ei saa lahjoituksen
vastineeksi tuotteita, palveluja tai muita etuja.
Tuotteiden tai palveluiden myynnistä saatava
tulo ei ole lahjoitus.
b. Lahjoituksen voi antaa ainoastaan rahana.

3. Yli 10 000€:n lahjoituksista tehdään OKM:n
lahjakirjamallin mukainen lahjakirja.

4. Lahjakirjassa vähintään 10 000 euron lahjan voi kohdentaa:
a. yliopiston toiminnalle yleisesti,
b. kauppatieteelliselle koulutusalalle,
c. taiteelliselle koulutusalalle tai
d. teknistieteelliselle koulutusalalle

5. Lahjakirjaan ei saa liittää lahjakirjamallista poikkeavia ehtoja. Kaikki lahjoitukseen liittyvät ehdot pitää olla määritelty lahjakirjassa.

6. Lahjoittaja ei voi antaa ehtoja valtion vastinrahan kohdentamiseksi.
a. Yliopisto saa käyttää vain vastinrahan
pääoman tuottoa.

7. Varainhankinnassa noudatetaan korkeakoulusäätiön allekirjoitusohjeistusta:
alakohtaisesti kohdennetut lahjoitukset
allekirjoittaa dekaani ja yliopistolle yleisesti
kohdennetut allekirjoittaa rehtori/provosti.

8. Yliopiston hallitus päättää lahjoitusvarojen hoidosta ja sijoittamisesta yliopiston sijoitusstrategian mukaisesti.

9. Hallitus päättää pääoman ja tuottojen käytön määrästä osana yliopiston vuosibudjettia.
a. Yliopistolle yleisesti osoitettujen lahjoitusten
osalta yliopiston rehtori päättää kuinka
käytettävä pääoma ja tuotto jaetaan kouluille.
b. Kohdennettujen lahjoitusten osalta koulujen
dekaanit päättävät lahjoitusten ehtojen
mukaisesti, kuinka lahjoituksen tuotot tai
pääoma käytetään koulun sisällä.
i.     Teknistieteellisen koulutusalan yhteisten
rahastojen osalta teknistieteellisten
koulujen dekaanit yhdessä päättävät
tuottojen tai pääoman käytön
jakautumisesta koulujen välillä. Yliopisto
saa käyttää valtiolta saadun vastinrahan
tuottoa, ei pääomaa.
ii.     Vastinrahaa ja sen tuottoa hallinnoi yliopisto

Aalto-yliopistolla on Poliisihallituksen lupa rahankeräykselle. Lupa on voimassa 13.10.2014–31.12.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Rahankeräysluvan numero on POL-2014-12399.

Lahjoitukset yliopistoille ovat verovähennyskelpoisia sekä yhteisöille että yksityishenkilöille. Yhteisöille verovähennyskelpoisen lahjoituksen alaraja on 850 euroa ja yläraja 250 000 euroa vuodessa, ks. lisätietoja yhteisöverotuksesta.
Yksityishenkilöille lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia 850 eurosta aina 500 000 euroon saakka.  Lisätietoa yksityishenkilöiden verovähennysoikeudesta löytyy Verohallinnon sivuilta.

Lahjoittamisen periaatteet

Aalto-yliopiston varainhankinnan periaatteet ovat julkiset, läpinäkyvät periaatteet yliopiston olemassa oleville ja potentiaalisille lahjoittajille.

Tutustu lahjoittamisen periaatteisiin

Rahastot

Saadut lahjoitukset rahastoidaan yliopiston sidottuihin rahastoihin ja sijoitetaan pääomamarkkinoille yliopiston sijoitusstrategian mukaisesti, yhdessä yliopiston muiden varojen kanssa.

1

Pääoman käyttävien rahastojen sijoittamisessa tavoitellaan pääoman nimellisarvon säilyttämistä ja käytön joustavuutta. Sijoittaminen perustuu matalaan riskitasoon.
_______

2

Pääoman säilyttävien rahastojen ja vastinrahan sijoittamisessa tavoitellaan pääoman reaaliarvon säilyttämistä ja kasvattamista pitkällä aikavälillä. Sijoittaminen perustuu korkeampaan riskitasoon.
_______

Valtion vastinrahakampanjan myötä yliopisto on avannut uudet koulutusalakohtaiset rahastot pääoman käyttäville ja pääoman säilyttäville lahjoituksille (6 kpl) sekä vastaavat rahastot lahjoituksille, joissa ei ole kohdennusta (2 kpl).

Yliopisto ja tietyn koulutusalan osalta keskeiset korkeakoulut saavat hyödyntää pääoman käyttäviä lahjoituksia heti varojen saamisen jälkeen. Pääoman säilyttävien lahjoitusten käyttö kohdistuu vain pääoman tuottoon. Dekaanit päättävät kohdennettujen rahastojen käytöstä hallituksen hyväksymän budjetin ja pääoman tuoton puitteissa. Yhteenveto rahastojen vuosittaisista tapahtumista julkaistaan Aalto-yliopiston tilinpäätöksen liitetiedoissa, kohdassa Sidotut rahastot.

Edellinen kampanja ylitti odotukset
Yliopiston perustamiseen liittynyt, vuonna 2011 päättynyt varainhankintakampanja oli erittäin onnistunut. Yksityiset lahjoittajat antoivat noin 200 miljoonaa euroa, minkä ansiosta valtio antoi noin 500 miljoonaa euroa vastinrahaa. Lahjoitusten sijoittamisesta saadut tuotot ovat toistaiseksi kasvattaneet pääomaa, ja siten on parannettu yliopiston kykyä pitkällä tähtäimellä panostaa yliopistolle tärkeisiin aloitteisiin ulkoisen rahoituksen muutoksista riippumatta.

Lahjoitus pääoman käyttäviin rahastoihin

kaavio

Lahjoitus pääoman säilyttäviin rahastoihin

kaavio
X

Varainhoito

Jotta yksityinen lahjoitus oikeuttaisi valtion vastinrahaan, sen täytyy täyttää opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat ehdot.

Tavoitteet
Aalto-yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteet ovat tasaisen ja ennustettavan tulovirran tarjoaminen yliopistotoiminnan rahoittamiseksi sekä pääoman reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä aikavälillä. Pääoman reaaliarvon säilyttäminen turvaa sukupolvien välisen tasa-arvon mahdollistamalla pääoman ja sen yliopiston toimintaan tarjoaman rahoituksen säilymisen ostovoimaltaan samana yli ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että pääoman arvon tulee kasvaa pitkällä aikavälillä inflaation verran, jotta sen ostovoima säilyy yli ajan ja jotta pääoman tuotoilla voidaan rahoittaa yliopistotoimintaa samassa laajuudessa yli ajan. Sijoitustoiminnan reaaliarvon laskennassa käytetään ns. yliopistoinflaatiota, joka on historiallisesti ollut noin 1 prosenttiyksikön korkeampi kuin kuluttajahintainflaatio.

Lahjoitukset, joiden pääoman tuottoja käytetään yliopiston toiminnan rahoittamiseen
Pysyvällä pääomalla, joka muodostuu pääomittavista lahjoituksista, on hyvin pitkäjänteinen sijoitushorisontti, ja sille asetettu 3 prosentin pitkän aikavälin reaalituottotavoite, jolla on tulevina vuosina tavoitteena kattaa noin 5 % yliopiston vuosittaisesta toimintabudjetista. Käytännössä tämän arvioidaan vastaavan noin 6 % nimellistuottotavoitetta pitkällä aikavälillä.

Lahjoitukset, joiden koko pääoma voidaan käyttää yliopiston toiminnan rahoittamiseen
Tulouttavista lahjoituksista muodostuvan pääoman osalta tavoitteena on pääoman nimellisarvon säilyttäminen, koska sijoitushorisontti on lyhyempi.

Pääoman tuottojen käyttö
Pääoman tuottojen käytölle on laadittu varainkäyttöpolitiikka, joka määrää vuosittain maksimissaan yliopiston toiminnan rahoittamiseen käytettävissä olevan rahamäärän. Varainkäyttöpolitiikka on luotu tasapainottamaan sijoitustoiminnan tavoitteet ja se huomioi sekä pääoman markkina-arvon kehityksen että aiempien vuosien käyttötason. Näin varainkäyttöpolitiikka turvaa pääoman reaaliarvon säilymistä pitkällä aikavälillä ja samalla suojaa vuosittaista käyttöä sijoitustuottojen lyhyen aikavälin vaihteluilta.

Sijoitusstrategia
Yliopiston sijoitustoiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista johtuen yliopiston pysyvän pääoman sijoitushorisontti on erittäin pitkä. Tämän vuoksi sijoitustoiminnassa korostuu pitkäjänteisyys, laaja hajautus sekä hallittu riskinotto. Sijoitussalkku on hajautettu maailmanlaajuisesti ja eri omaisuuslajeihin. Sijoitukset on toteutettu rahastojen kautta.

Aalto-yliopisto on myös sitoutunut noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Noin 98 % sijoitusvarallisuudesta on sellaisten ulkoisten varainhoitajien hoidettavana, jotka noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Aalto-yliopisto on Finland’s Sustainable Investment Forumin (FINSIF) jäsen.

Yliopiston hallitus päättää yliopiston sijoitusstrategiasta sekä vuosittaisesta tuottojen käytön määrästä.

Organisointi
Yliopiston sijoitustoiminnasta vastaa yliopiston hallitus, joka hyväksyy yliopiston sijoitusstrategian. Yliopiston sijoitustiimiin kuuluu sijoitusjohtaja sekä kaksi salkunhoitajaa. Yliopiston sijoitustiimi vastaa sijoitustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sijoitusstrategian mukaisesti. Sijoitusjohtaja tekee sijoituspäätökset ja vastaa rahastovalinnasta. Lisäksi yliopistolla on ulkoisista jäsenistä koostuva, neuvoa-antava sijoituskomitea. Sijoituskomitean puheenjohtajana toimii Timo Ritakallio (toimitusjohtaja, Ilmarinen).

Viestintä
Aalto-yliopisto tiedottaa sijoitustoimintansa tuloksista kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi kerran vuodessa julkistettavassa yliopiston tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa avataan laajemmin yliopiston sijoitustoimintaa ja sijoitussalkkua.

Yhdessä kohti parempaa maailmaa ja vahvempaa Suomea.

Aalto-yliopiston toiminta tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden monialaisena yliopistona käynnistyi vuonna 2010. Olemme onnistuneet monissa suurissa uudistuksissamme ja tuloksemme ovat parantuneet keskeisimmillä osa-alueillamme. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. Kiitos, että olet mukana.

– Tuula Teeri, rehtori

On hienoa, että saamme yliopistoihin koulujärjestelmästämme erittäin hyviä, itsenäisiä, vastuuntuntoisia opiskelijoita. Meiltä yliopistoista puolestaan valmistuu kansainvälisesti arvioiden erittäin osaavia asiantuntija-ammattilaisia. He ovat Suomen kilpailukyvyn tärkein tekijä, myös tulevaisuudessa.

– Hannu Seristö, vararehtori

Tulevaisuuden haasteet ovat niin suuria, ettei niitä pysty mikään ala yksin ratkomaan. Siksi Aallossa yhdistetään tekniikka, talous ja design. Suomalaiset yritykset tarvitsevat globaaleja osaajia,  joilla on paitsi oman alansa huippuosaamista, myös kykyä toimia monialaisessa tiimissä. Minä luotan Aaltoon, sillä uskon, että menestyäksemme meidän täytyy tehdä jotain toisin kuin ennen.

– Risto Siilasmaa, pj. Campaign Board

Varainhankintatiimin yhteystiedot

Hannu Seristö

Vararehtori

050 383 2478

hannu.seristo@aalto.fi

Teppo Heiskanen

Johtaja, Kumppanuudet ja yritysyhteistyö

050 363 3223

teppo.heiskanen@aalto.fi

Sinikka Heikkala

Päällikkö, Lahjoittajasuhteet

040 090 8899

sinikka.heikkala@aalto.fi

Nora Rahnasto

Erityisasiantuntija, Lahjoittajasuhteet

050 362 2243

nora.rahnasto@aalto.fi

Maria Böling

Markkinoinnin asiantuntija

050 320 6663

maria.boling@aalto.fi

Anne Hirvonen

Koordinaattori, Kumppanuudet ja yritysyhteistyö

050 361 4663

anne.hirvonen@aalto.fi