21 178 423 €
225
20 000 000 €

Lahjoittaminen

Lahjoittaja voi halutessaan lahjoittaa yleiseen Aalto-rahastoon tai kohdentaa lahjoituksensa tietyn koulutusalan rahastoon – kauppatieteiden, taiteiden tai tekniikan alalle.

Mahdollisia lahjoituskohteita ovat myös keihäänkärkialueemme ICT ja yhteiskunnan digitalisaatio, taide ja design, uudet materiaalit ja luonnonvarojen kestävä käyttö, terveys ja hyvinvointi, käyttäjäkeskeiset asuinympäristöt, edistyneet energiaratkaisut, liiketoiminta muuttuvassa globaalissa ympäristössä sekä game changers.

Lahjoita tästä

Lahjoita Aalto-yliopistolle

Jokainen lahjoitus auttaa rakentamaan vahvempaa Suomea ja parempaa maailmaa.

Aallon kesäkuun 2017 lopussa päättynyt Tulevaisuus tehdään nyt -kampanja sai valtion erityistuen.  Valtio sitoutui pääomittamaan yliopistoja jopa kolminkertaisella panostuksella yliopistojen keräämiin lahjoituksiin nähden, pois lukien alle 10 000 euron lahjoitukset, jotka lahjoittaja oli kohdentanut tietylle koulutusalalle.

Tulevaisuus tehdään nyt -kampanja ylitti reilusti 20 miljoonan euron kampanjatavoitteensa.

Jos haluat lahjoittaa Aalto-yliopistolle, klikkaa ’Lahjoita-painiketta’. Halutessasi lisätietoja lahjoituskohteista tai vähintään 10 000 euron lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme.

Lahjoita tästä

Lahjoitukset verovähennyskelpoisia

Lahjoitukset yliopistoille ovat verovähennyskelpoisia sekä yhteisöille että yksityishenkilöille. Yhteisöille verovähennyskelpoisen lahjoituksen alaraja on 850 euroa ja yläraja 250 000 euroa vuodessa. Lue lisää lahjoitusten vähentämisestä elinkeinoverotuksessa.

Vuoden 2016 alusta verovähennysoikeus laajeni koskemaan myös yksityishenkilöitä. Vähennyskelpoinen lahjoitus on vähintään 850 euroa ja korkeintaan 500 000 euroa vuodessa. Lahjoituksen voi tehdä myös useassa erässä kalenterivuoden aikana. Lue lisää lahjoitusten vähentämisestä henkilöverotuksessa.

Huomionosoitukset

Jokainen lahjoitus on merkityksellinen Aallolle. On kyseessä sitten suuruudeltaan isompi panostus tai pienempi kannustus uraauurtavalle tutkimus- ja opetustyöllemme.

Meille tärkeää on, että jokainen yksittäinen kampanjaan osallistunut lahjoittaja on halunnut tukea Aallon rakentamista ja kehittymistä.
Me Aallossa toivomme lahjoitusten vahvistavan hyvää ja pitkäkestoista yhteistyötä ja vuorovaikutusta Aalto-yliopiston ja Aallon tukijoiden välillä.

Lahjoita nyt Aallolle ja tule osaksi meidän lahjoittajaverkostoamme.

X

Varainhankintalupa

Kohti parempaa maailmaa.

Aalto-yliopisto on monialainen yliopisto, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme innovatiivista yhteiskuntaa korkeatasoisen tutkimuksen, opetuksen ja taiteellisen toiminnan keinoin.

Aalto-yliopistolla on Poliisihallituksen lupa rahankeräykselle. Lupa on voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Rahankeräysluvan 1.1.2018 – 31.12.2022   numero on RA/2017/1277. Aalto-yliopiston tietosuojailmoitukset.

Lahjoitukset yliopistoille ovat verovähennyskelpoisia sekä yhteisöille että yksityishenkilöille. Yhteisöille verovähennyskelpoisen lahjoituksen alaraja on 850 euroa ja yläraja 250 000 euroa vuodessa, ks. lisätietoja yhteisöverotuksesta.
Yksityishenkilöille lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia 850 eurosta aina 500 000 euroon saakka.  Lisätietoa yksityishenkilöiden verovähennysoikeudesta löytyy Verohallinnon sivuilta.

Lahjoittamisen periaatteet

Aalto-yliopiston varainhankinnan periaatteet ovat julkiset, läpinäkyvät periaatteet yliopiston olemassa oleville ja potentiaalisille lahjoittajille.

Tutustu lahjoittamisen periaatteisiin

Rahastot

Saadut lahjoitukset rahastoidaan yliopiston sidottuihin rahastoihin ja sijoitetaan pääomamarkkinoille yliopiston sijoitusstrategian mukaisesti, yhdessä yliopiston muiden varojen kanssa.

1

Pääoman käyttävien rahastojen sijoittamisessa tavoitellaan pääoman nimellisarvon säilyttämistä ja käytön joustavuutta. Sijoittaminen perustuu matalaan riskitasoon.
_______

2

Pääoman säilyttävien rahastojen ja vastinrahan sijoittamisessa tavoitellaan pääoman reaaliarvon säilyttämistä ja kasvattamista pitkällä aikavälillä. Sijoittaminen perustuu korkeampaan riskitasoon.
_______

Aallon perustamiskampanja ylitti odotukset
Yliopiston perustamiseen liittynyt, vuonna 2011 päättynyt varainhankintakampanja oli erittäin onnistunut. Yksityiset lahjoittajat antoivat noin 200 miljoonaa euroa, minkä ansiosta valtio antoi noin 500 miljoonaa euroa vastinrahaa. Lahjoitusten sijoittamisesta saadut tuotot ovat toistaiseksi kasvattaneet pääomaa, ja siten on parannettu yliopiston kykyä pitkällä tähtäimellä panostaa yliopistolle tärkeisiin aloitteisiin ulkoisen rahoituksen muutoksista riippumatta.

Lahjoitus pääoman käyttäviin rahastoihin

kaavio

Lahjoitus pääoman säilyttäviin rahastoihin

kaavio
X

Varainhoito

Tavoitteet
Aalto-yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteet ovat tasaisen ja ennustettavan tulovirran tarjoaminen yliopistotoiminnan rahoittamiseksi sekä pääoman reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä aikavälillä. Pääoman reaaliarvon säilyttäminen turvaa sukupolvien välisen tasa-arvon mahdollistamalla pääoman ja sen yliopiston toimintaan tarjoaman rahoituksen säilymisen ostovoimaltaan samana yli ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että pääoman arvon tulee kasvaa pitkällä aikavälillä inflaation verran, jotta sen ostovoima säilyy yli ajan ja jotta pääoman tuotoilla voidaan rahoittaa yliopistotoimintaa samassa laajuudessa yli ajan. Sijoitustoiminnan reaaliarvon laskennassa käytetään ns. yliopistoinflaatiota, joka on historiallisesti ollut noin 1 prosenttiyksikön korkeampi kuin kuluttajahintainflaatio.

Lahjoitukset, joiden pääoman tuottoja käytetään yliopiston toiminnan rahoittamiseen
Pysyvällä pääomalla, joka muodostuu pääomittavista lahjoituksista, on hyvin pitkäjänteinen sijoitushorisontti, ja sille asetettu 3 prosentin pitkän aikavälin reaalituottotavoite, jolla on tulevina vuosina tavoitteena kattaa noin 5 % yliopiston vuosittaisesta toimintabudjetista. Käytännössä tämän arvioidaan vastaavan noin 6 % nimellistuottotavoitetta pitkällä aikavälillä.

Lahjoitukset, joiden koko pääoma voidaan käyttää yliopiston toiminnan rahoittamiseen
Tulouttavista lahjoituksista muodostuvan pääoman osalta tavoitteena on pääoman nimellisarvon säilyttäminen, koska sijoitushorisontti on lyhyempi.

Pääoman tuottojen käyttö
Pääoman tuottojen käytölle on laadittu varainkäyttöpolitiikka, joka määrää vuosittain maksimissaan yliopiston toiminnan rahoittamiseen käytettävissä olevan rahamäärän. Varainkäyttöpolitiikka on luotu tasapainottamaan sijoitustoiminnan tavoitteet ja se huomioi sekä pääoman markkina-arvon kehityksen että aiempien vuosien käyttötason. Näin varainkäyttöpolitiikka turvaa pääoman reaaliarvon säilymistä pitkällä aikavälillä ja samalla suojaa vuosittaista käyttöä sijoitustuottojen lyhyen aikavälin vaihteluilta.

Sijoitusstrategia
Yliopiston sijoitustoiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista johtuen yliopiston pysyvän pääoman sijoitushorisontti on erittäin pitkä. Tämän vuoksi sijoitustoiminnassa korostuu pitkäjänteisyys, laaja hajautus sekä hallittu riskinotto. Sijoitussalkku on hajautettu maailmanlaajuisesti ja eri omaisuuslajeihin. Sijoitukset on toteutettu rahastojen kautta.

Aalto-yliopisto on myös sitoutunut noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Noin 98 % sijoitusvarallisuudesta on sellaisten ulkoisten varainhoitajien hoidettavana, jotka noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Aalto-yliopisto on Finland’s Sustainable Investment Forumin (FINSIF) jäsen.

Yliopiston hallitus päättää yliopiston sijoitusstrategiasta sekä vuosittaisesta tuottojen käytön määrästä.

Organisointi
Yliopiston sijoitustoiminnasta vastaa yliopiston hallitus, joka hyväksyy yliopiston sijoitusstrategian. Yliopiston sijoitustiimiin kuuluu sijoitusjohtaja sekä kaksi salkunhoitajaa. Yliopiston sijoitustiimi vastaa sijoitustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sijoitusstrategian mukaisesti. Sijoitusjohtaja tekee sijoituspäätökset ja vastaa rahastovalinnasta. Lisäksi yliopistolla on ulkoisista jäsenistä koostuva, neuvoa-antava sijoituskomitea. Sijoituskomitean puheenjohtajana toimii Timo Ritakallio (toimitusjohtaja, Ilmarinen).

Viestintä
Aalto-yliopisto tiedottaa sijoitustoimintansa tuloksista kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi kerran vuodessa julkistettavassa yliopiston tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa avataan laajemmin yliopiston sijoitustoimintaa ja sijoitussalkkua.

Yhdessä kohti parempaa maailmaa ja vahvempaa Suomea.

Aalto-yliopiston toiminta tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden monialaisena yliopistona käynnistyi vuonna 2010. Olemme onnistuneet monissa suurissa uudistuksissamme ja tuloksemme ovat parantuneet keskeisimmillä osa-alueillamme. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. Kiitos, että olet mukana.

– Tuula Teeri, rehtori 2009-2017

On hienoa, että saamme yliopistoihin koulujärjestelmästämme erittäin hyviä, itsenäisiä, vastuuntuntoisia opiskelijoita. Meiltä yliopistoista puolestaan valmistuu kansainvälisesti arvioiden erittäin osaavia asiantuntija-ammattilaisia. He ovat Suomen kilpailukyvyn tärkein tekijä, myös tulevaisuudessa.

– Hannu Seristö, vararehtori

Tulevaisuuden haasteet ovat niin suuria, ettei niitä pysty mikään ala yksin ratkomaan. Siksi Aallossa yhdistetään tekniikka, talous ja design. Suomalaiset yritykset tarvitsevat globaaleja osaajia,  joilla on paitsi oman alansa huippuosaamista, myös kykyä toimia monialaisessa tiimissä. Minä luotan Aaltoon, sillä uskon, että menestyäksemme meidän täytyy tehdä jotain toisin kuin ennen.

– Risto Siilasmaa, Tulevaisuus tehdään nyt -kampanjan pj. (Campaign Board) 2014-2017

Lahjoittajasuhteiden yhteystiedot

Hannu Seristö

Vararehtori

050 383 2478

hannu.seristo(at)aalto.fi

Teppo Heiskanen

Johtaja, Kumppanuudet ja yritysyhteistyö

050 363 3223

teppo.heiskanen(at)aalto.fi

Sinikka Heikkala

Päällikkö, Lahjoittajasuhteet

0400 908 899

sinikka.heikkala(at)aalto.fi

Elina Karvonen

Asiantuntija, Lahjoittajasuhteet

050 364 1446

elina.karvonen(at)aalto.fi

Jaana Tammisto

Asiantuntija, Lahjoittajasuhteet

050 409 5772

jaana.tammisto(at)aalto.fi

Jenni Pyytövaara

Erityisasiantuntija, Lahjoittajasuhteet

050 308 1162

jenni.pyytovaara(at)aalto.fi

Marita Halme

Koordinaattori, Kumppanuudet ja yritysyhteistyö

040 576 1349

marita.halme(at)aalto.fi

Katja Hampunen

Viestintäkoordinaattori, Kumppanuudet ja yritysyhteistyö

050 475 0120

katja.hampunen(at)aalto.fi